E-P | 24/7 | [email protected]

Üldsätted
Käesolev isikuandmete töötlemise poliitika on koostatud vastavalt 27. juuli 2006. aasta föderaalseaduse nõuetele. nr 152-ФЗ “Isikuandmete kohta” (edaspidi isikuandmete seadus) ning määrab kindlaks isikuandmete töötlemise korra ja Maavalitsus Kiirlaen (edaspidi nimetatud Käitaja) võetavad meetmed isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Käitaja seab oma tegevuse elluviimise kõige olulisemaks eesmärgiks ja tingimuseks inim- ja kodanikuõiguste ning -vabaduste järgimise nende isikuandmete töötlemisel, sealhulgas õiguste kaitse eraelu puutumatusele, isiku- ja perekonnasaladusele.
1.2. Käesolev Operaator isikuandmete töötlemise poliitika (edaspidi poliitika) kehtib kogu teabele, mida Operaator saab veebilehe https://maavalitsus.ee külastajate kohta.

Poliitikas kasutatavad põhimõisted
2.1. Isikuandmete automatiseeritud töötlemine – isikuandmete töötlemine arvutitehnoloogia abil.
2.2. Isikuandmete blokeerimine on isikuandmete töötlemise ajutine peatamine (välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik isikuandmete selgitamiseks).
2.3. Veebileht – graafiliste ja teabematerjalide kogum, samuti arvutiprogrammid ja andmebaasid, mis tagavad nende kättesaadavuse Internetis võrguaadressil https://maavalitsus.ee.
2.4. Isikuandmete infosüsteem – andmekogudes sisalduvate isikuandmete kogum, mis võimaldab nende töötlemist infotehnoloogia ja tehniliste vahenditega.
2.5. Isikuandmete depersonaliseerimine – toimingud, mille tulemusena on võimatu ilma täiendavat teavet kasutamata kindlaks teha isikuandmete omandiõigust konkreetsele kasutajale või muule isikuandmete subjektile.
2.6. Isikuandmete töötlemine – mis tahes toiming (toiming) või toimingute (toimingute) kogum, mis tehakse automatiseerimisvahendite abil või ilma isikuandmetega selliseid tööriistu kasutamata, sealhulgas kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, täpsustamine (värskendamine, muutmine), väljavõte , isikuandmete kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, juurdepääs), depersonaliseerimine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine.
2.7. Käitaja – riigiasutus, munitsipaalorgan, juriidiline isik või üksikisik, kes iseseisvalt või koos teiste isikutega korraldab ja (või) töötleb isikuandmeid, samuti määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid, esitatavate isikuandmete koosseisu. töödeldakse, isikuandmetega tehtud toimingud (toimingud).
2.8. Isikuandmed – igasugune teave, mis on otseselt või kaudselt seotud konkreetse või tuvastatava veebilehe https://maavalitsus.ee Kasutajaga.
2.9. Isikuandmete subjekti poolt levitamiseks lubatud isikuandmed – isikuandmed, juurdepääsu piiramatule arvule isikutele, millele annab isikuandmete subjekt, andes nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mis on isikuandmete subjekti poolt levitamiseks lubatud isikuandmete seadusega ettenähtud viisil (edaspidi – levitamiseks lubatud isikuandmed).
2.10. Kasutaja – iga veebilehe https://maavalitsus.ee külastaja.
2.11. Isikuandmete edastamine – toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avaldamine teatud isikule või teatud isikute ringile.
2.12. Isikuandmete levitamine – mis tahes toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avaldamine määramatule isikute ringile (isikuandmete edastamine) või piiramatu arvu isikute isikuandmetega tutvumine, sealhulgas isikuandmete avaldamine meedias, postitamine teabe- ja telekommunikatsioonivõrke või muul viisil isikuandmetele juurdepääsu võimaldamist.
2.13. Isikuandmete piiriülene edastamine – isikuandmete edastamine välisriigi territooriumile välisriigi ametiasutusele, välisriigi füüsilisele või välisriigi juriidilisele isikule.
2.14. Isikuandmete hävitamine – mis tahes toimingud, mille tulemusena isikuandmed hävivad pöördumatult ilma isikuandmete infosüsteemis olevate isikuandmete sisu edasise taastamise võimatuse ja (või) isikuandmete materiaalsete kandjate hävitamise.Operaator põhiõigused ja kohustused

3.1. Operaatoril on õigus:

saada isikuandmete subjektilt usaldusväärset teavet ja/või isikuandmeid sisaldavaid dokumente;

kui isikuandmete subjekt võtab isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi, on Käitajal isikuandmete seaduses sätestatud alustel õigus jätkata isikuandmete töötlemist ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta;

määrab iseseisvalt kindlaks isikuandmete seaduses ja selle alusel vastu võetud normatiivaktides sätestatud kohustuste täitmise tagamiseks vajalike ja piisavate meetmete koosseisu ja loetelu, kui isikuandmete seaduses või muudes föderaalseadustes ei ole sätestatud teisiti.

3.2. Operaator on kohustatud:

anda isikuandmete subjektile tema nõudmisel teavet tema isikuandmete töötlemise kohta;

korraldada isikuandmete töötlemist Vene Föderatsiooni kehtivate õigusaktidega ettenähtud viisil;

vastata isikuandmete subjektide ja nende seaduslike esindajate päringutele ja päringutele vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele;

teavitama isikuandmete subjektide õiguste kaitse volitatud asutust selle asutuse nõudmisel vajalikust teabest 30 päeva jooksul alates sellise taotluse saamise kuupäevast;

avaldada või muul viisil anda sellele poliitikale piiramatu juurdepääs seoses isikuandmete töötlemisega;

rakendama õiguslikke, korralduslikke ja tehnilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks neile volitamata või juhusliku juurdepääsu, isikuandmete hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, edastamise, levitamise, samuti muude isikuandmetega seotud ebaseaduslike toimingute eest;

peatada isikuandmete edastamine (levitamine, andmine, juurdepääs), isikuandmete töötlemine ja hävitamine isikuandmete seaduses sätestatud viisil ja juhtudel;

täitma muid isikuandmete seaduses sätestatud ülesandeid.

Isikuandmete subjektide põhiõigused ja kohustused

4.1. Isikuandmete subjektidel on õigus:

saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, välja arvatud föderaalseadustes sätestatud juhtudel. Operaator edastab isikuandmete subjektile teabe juurdepääsetaval kujul ja see ei tohiks sisaldada isikuandmeid teiste isikuandmete subjektide kohta, välja arvatud juhul, kui selliste isikuandmete avaldamiseks on seaduslik alus. Teabe loetelu ja selle saamise kord on kehtestatud isikuandmete seadusega;

nõuda operaatorilt oma isikuandmete täpsustamist, blokeerimist või hävitamist, kui isikuandmed on puudulikud, aegunud, ebatäpsed, ebaseaduslikult saadud või mittevajalikud nimetatud töötlemise eesmärgi saavutamiseks, samuti rakendama seaduses sätestatud meetmeid oma õiguste kaitseks;

esitama eelneva nõusoleku tingimuse isikuandmete töötlemisel kaupade, tööde ja teenuste turul reklaamimiseks;

võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

pöörduda volitatud asutuse poole isikuandmete subjektide õiguste kaitseks või kohtusse operaatori ebaseadusliku tegevuse või tegevusetuse pärast tema isikuandmete töötlemisel;

kasutada muid Vene Föderatsiooni õigusaktides sätestatud õigusi.

4.2. Isikuandmete subjektid on kohustatud:

esitama Operaatorile enda kohta usaldusväärseid andmeid;

teavitama operaatorit oma isikuandmete täpsustamisest (uuendamisest, muutmisest).

4.3. Isikud, kes on edastanud operaatorile enda kohta ebatäpset teavet või teavet teise isikuandmete subjekti kohta ilma viimase nõusolekuta, vastutavad vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele.

Operaator saab töödelda järgmisi Kasutaja isikuandmeid

5.1. Täisnimi.

5.2. E-posti aadress.

5.3. Telefoninumbrid.

5.4. Sait kogub ja töötleb ka anonüümseid andmeid külastajate kohta (sh küpsiseid), kasutades Interneti-statistikateenuseid (Yandex Metrica ja Google Analytics jt).

5.5. Ülaltoodud andmeid edaspidi poliitika tekstis ühendab Isikuandmete üldmõiste.

5.6. Operaator ei töötle rassi, rahvuse, poliitiliste vaadete, usuliste või filosoofiliste veendumuste, intiimse elu erikategooriaid puudutavaid isikuandmeid.

5.7. Isikuandmete töötlemine, mida on lubatud levitada artikli 1. osas nimetatud isikuandmete erikategooriate hulgast. Isikuandmete seaduse § 10 on lubatud, kui artiklis sätestatud keelud ja tingimused. Isikuandmete seaduse 10.1.

5.8. Kasutaja nõusolek levitamiseks lubatud isikuandmete töötlemiseks vormistatakse muudest nõusolekutest tema isikuandmete töötlemiseks eraldi. Sel juhul peavad tingimused, mis on sätestatud eelkõige art. 10,1.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

6.1. Isikuandmete töötlemine toimub seaduslikul ja õiglasel alusel.

6.2. Isikuandmete töötlemine on piiratud konkreetsete, ettemääratud ja legitiimsete eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmete kogumise eesmärkidega kokkusobimatu isikuandmete töötlemine ei ole lubatud.

6.3. Ei ole lubatud kombineerida isikuandmeid sisaldavaid andmebaase, mille töötlemine toimub omavahel mitteühilduvatel eesmärkidel.

6.4. Töötlemisele kuuluvad ainult isikuandmed, mis vastavad nende töötlemise eesmärgile.

6.5. Töödeldavate isikuandmete sisu ja maht vastavad märgitud töötlemise eesmärkidele. Töödeldavate isikuandmete koondamine seoses nende töötlemise märgitud eesmärkidega ei ole lubatud.

6.6. Isikuandmete töötlemisel tagatakse isikuandmete täpsus, piisavus ja vajadusel asjakohasus seoses isikuandmete töötlemise eesmärkidega. Käitaja võtab vajalikud meetmed ja/või tagab nende kasutuselevõtu puudulike või ebatäpsete andmete eemaldamiseks või selgitamiseks.

6.7. Isikuandmete säilitamine toimub vormis, mis võimaldab isikuandmete subjekti kindlaks teha, mitte kauem, kui seda nõuab isikuandmete töötlemise eesmärk, kui isikuandmete säilitamise tähtaega ei ole föderaalseadusega kehtestatud, sõlmitakse leping. mille pooleks, kasusaajaks või käendajaks on isikuandmete subjekt. Töödeldud isikuandmed hävitatakse või depersonaliseeritakse töötlemiseesmärkide saavutamisel või nende eesmärkide saavutamise vajaduse kaotamisel, kui föderaalseaduses ei ole sätestatud teisiti.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

7.1. Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk:

Kasutaja teavitamine e-kirjade saates;

tsiviillepingute sõlmimine, täitmine ja lõpetamine;

Kasutajale juurdepääsu võimaldamine veebilehel https://maavalitsus.ee sisalduvatele teenustele, teabele ja/või materjalidele;

tellimuse üksikasjade täpsustamine.

7.2. Samuti on Korraldajal õigus saata Kasutajale teateid uute toodete ja teenuste, eripakkumiste ja erinevate sündmuste kohta. Kasutajal on alati võimalik keelduda infoteadete saamisest, saates operaatorile e-kirja aadressile [email protected] märge “Uute toodete ja teenuste ning eripakkumiste teavitustest keeldumine”.

7.3. Interneti-statistikateenuste abil kogutud anonüümseid kasutajaandmeid kasutatakse teabe kogumiseks Kasutajate tegevuse kohta saidil, saidi ja selle sisu kvaliteedi parandamiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

8.1. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused operaatori poolt on:

loetlege eeskirjad, mis reguleerivad teie tegevusega seotud suhteid, näiteks kui teie tegevus on seotud infotehnoloogiaga, eriti saitide loomisega, siis siin saate täpsustada föderaalseadust “Info, infotehnoloogia ja teabekaitse kohta” kuupäev 27.07.2006 N 149-FZ;

operaatori kohustuslikud dokumendid;

operaatori ja isikuandmete subjekti vahel sõlmitud lepingud;

föderaalseadused, muud isikuandmete kaitse valdkonna määrused;

Kasutajate nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, levitamiseks lubatud isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Operaator töötleb Kasutaja isikuandmeid ainult juhul, kui need on täidetud ja/või Kasutaja poolt iseseisvalt saadetud veebilehel https://maavalitsus.ee asuvate spetsiaalsete vormide kaudu või edastatud operaatorile e-posti teel. Täites vastavad vormid ja/või saates operaatorile oma isikuandmeid, nõustub kasutaja selle poliitikaga.

8.3. Operaator töötleb Kasutaja kohta anonüümseid andmeid, kui see on Kasutaja brauseri seadetes lubatud (küpsiste salvestamine ja JavaScripti tehnoloogia kasutamine on lubatud).

8.4. Isikuandmete subjekt otsustab oma isikuandmete esitamise üle iseseisvalt ning annab nõusoleku vabalt, oma vabast tahtest ja enda huvides.

Isikuandmete töötlemise tingimused

9.1. Isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete subjekti nõusolekul tema isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Isikuandmete töötlemine on vajalik Vene Föderatsiooni rahvusvahelise lepinguga või seadusega sätestatud eesmärkide saavutamiseks, Vene Föderatsiooni õigusaktidega operaatorile pandud ülesannete, volituste ja kohustuste täitmiseks.

9.3. Isikuandmete töötlemine on vajalik õigusemõistmiseks, kohtutoimingu, muu organi või ametniku toimingu tegemiseks, mis kuulub täitmisele vastavalt Vene Föderatsiooni täitemenetlust käsitlevatele õigusaktidele.

9.4. Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pooleks või soodustajaks või käendajaks on isikuandmete subjekt, samuti isikuandmete subjekti algatatud lepingu või lepingu sõlmimiseks, mille alusel on isikuandmete subjekt isikuandmete saaja või käendaja.

9.5. Isikuandmete töötlemine on vajalik operaatori või kolmandate isikute õiguste ja õigustatud huvide teostamiseks või ühiskondlikult oluliste eesmärkide saavutamiseks tingimusel, et see ei riku isikuandmete subjekti õigusi ja vabadusi.

9.6. Isikuandmete töötlemine toimub nii, et juurdepääsu piiramatule arvule isikutele tagab isikuandmete subjekt või tema nõudmisel (edaspidi – avalikult kättesaadavad isikuandmed).

9.7. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt föderaalseadusele avaldamisele või kohustuslikule avaldamisele.Isikuandmete kogumise, säilitamise, edastamise ja muud liiki töötlemise kord

Operaatori poolt töödeldavate isikuandmete turvalisus tagatakse õiguslike, organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete rakendamisega, mis on vajalikud isikuandmete kaitse valdkonna kehtivate õigusaktide nõuete täielikuks täitmiseks.

10.1. Käitaja tagab isikuandmete ohutuse ja rakendab kõiki võimalikke meetmeid, et välistada kõrvaliste isikute juurdepääs isikuandmetele.

10.2. Kasutaja isikuandmeid ei edastata mitte mingil juhul kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, mis on seotud kehtivate õigusaktide rakendamisega või kui isikuandmete subjekt on andnud operaatorile nõusoleku andmete edastamiseks kolmandale isikule kohustuste täitmiseks. tsiviillepingu alusel.

10.3. Isikuandmetes ebatäpsuste ilmnemisel on Kasutajal võimalik neid iseseisvalt uuendada, saates Operaatorile teatise operaatori e-posti aadressile [email protected] märge “Isikuandmete uuendamine”.

10.4. Isikuandmete töötlemise periood määratakse kindlaks nende eesmärkide saavutamise järgi, milleks isikuandmeid koguti, kui lepingus või kehtivates õigusaktides ei ole ette nähtud teist tähtaega.

Kasutaja saab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, saates operaatorile e-posti teel teatise operaatori e-posti aadressile [email protected] märkusega “Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine” .

10.5. Kogu teavet, mida koguvad kolmandate osapoolte teenused, sealhulgas maksesüsteemid, sidevahendid ja muud teenusepakkujad, salvestavad ja töötlevad kindlaksmääratud isikud (operaatorid) vastavalt nende kasutuslepingule ja privaatsuspoliitikale. Isikuandmete subjekt ja/või Kasutaja on kohustatud nimetatud dokumentidega õigeaegselt iseseisvalt tutvuma. Operaator ei vastuta kolmandate isikute, sealhulgas käesolevas punktis nimetatud teenusepakkujate tegevuse eest.

10.6. Isikuandmete subjekti kehtestatud keelud levitamiseks lubatud isikuandmete edastamise (v.a juurdepääsu võimaldamine), samuti töötlemise või töötlemise tingimuste (v.a juurdepääsu saamiseks) kohta ei kehti isikuandmete töötlemisel riigis. riik, avalikud ja muud seadusega määratud avalikud huvid RF.

10.7. Isikuandmete töötlemisel tagab käitaja isikuandmete konfidentsiaalsuse.

10.8. Operaator salvestab isikuandmeid kujul, mis võimaldab isikuandmete subjekti kindlaks teha mitte kauem, kui seda nõuab isikuandmete töötlemise eesmärk, kui isikuandmete säilitamise tähtaega ei ole föderaalseadusega ette nähtud, sõlmitakse leping, millega isikuandmete subjekt on pool, kasusaaja või käendaja.

10.9. Isikuandmete töötlemise lõpetamise tingimuseks võib olla isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamine, isikuandmete subjekti nõusoleku aegumine või isikuandmete subjekti nõusoleku tagasivõtmine, samuti ebaseadusliku tuvastamine. isikuandmete töötlemine.

Operaatori poolt saadud isikuandmetega tehtud toimingute loetelu

11.1. Operaator kogub, salvestab, süstematiseerib, kogub, salvestab, täpsustab (värskendab, muudab), otsib, kasutab, edastab (levita, annab, juurdepääs), depersonaliseerib, blokeerib, kustutab ja hävitab isikuandmeid.

11.2. Operaator teostab isikuandmete automatiseeritud töötlemist info- ja telekommunikatsioonivõrkude kaudu või ilma selleta saadud teabe vastuvõtmise ja/või edastamisega.

Isikuandmete piiriülene edastamine

12.1. Enne isikuandmete piiriülese edastamise alustamist on operaator kohustatud veenduma, et välisriik, kelle territooriumile isikuandmeid edastatakse, tagab isikuandmete subjektide õiguste usaldusväärse kaitse.

12.2. Isikuandmete piiriülest edastamist eelnimetatud nõuetele mittevastavate välisriikide territooriumil saab teostada ainult isikuandmete subjekti kirjaliku nõusoleku korral oma isikuandmete piiriüleseks edastamiseks ja/või lepingu täitmine, mille pooleks on isikuandmete subjekt.

Isikuandmete konfidentsiaalsus

Operaator ja teised isikuandmetele juurdepääsu saanud isikud on kohustatud mitte avaldama kolmandatele isikutele ega levitama isikuandmeid ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta, kui föderaalseaduses ei ole sätestatud teisiti.

Lõppsätted

14.1. Kasutajal on võimalik saada selgitusi oma isikuandmete töötlemisega seotud huvipakkuvates küsimustes, võttes ühendust operaatoriga e-posti aadressil [email protected]

14.2. See dokument kajastab kõiki operaatori isikuandmete töötlemise poliitika muudatusi. Poliitika kehtib tähtajatult, kuni see asendatakse uue versiooniga.

14.3. Eeskirjade kehtiv versioon on Internetis vabalt kättesaadav aadressil https://maavalitsus.e/privacy/.

Vali parim kiirlaen Eestis

Uudiskiri

Hankige iga kuu parimaid kiirlaenupakkumisi

    © 2021 | All rights reserved